Tisztelt Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016/2017-es tanévben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy banki átutalással rendezzék a tankönyvek kifizetését a következő számlaszámon:

64400068-30107825-11100049


TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV TANKÖNYVTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) bekezdése szerint:

„Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.


Tankönyvtámogatási űrlap


A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 26. § (1) bekezdése szerint:

„A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 1. ) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 2. ) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 3. ) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 4. ) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
 5. )17 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.”